Video Management System

ACTi Standalone NVR (đầu ghi NVR độc lập)


ACTi Redundancy Server (máy chủ dự phòng)